Att vara befälselev

To be an apprentice

Fartygsbefälseleven Magnus Brännberg var anställd i Broströms och placerad på Fermland, dessförinnan var han elev på skolfartyget Stureholm bl a. Han har fått frågan vad det innebar att vara befälselev och han försöker här att ge en beskrivning av det.

Den svenska handelsflottan led under sextiotalet av en besvärande befälsbrist, vilket innebar att rederierna tvingades bristmönstra obehöriga till befälspositioner. På Fermland var t ex tredjestyrman obehörig och hade därför mönstrat på villkoren "Tills behörig kan anskaffas". Men någon behörig fann man sällan så anställningen var ändå på ett sätt trygg.

Man kunde vara antingen på däck (då var man fartygsbefälselev) eller i maskin (då var man maskinbefälselev). Efter anställning fanns det en plan för elevens utbildning när han (för det fanns inga tjejer på den tiden i sjöbefälsyrket) skulle söka in till sjöbefälsskolan. I genomsnitt skulle varje elev vara sex månader ombord på olika fartygstyper och trader och dessutom fanns det inplanerat ett elevfartyg. Broströms skaffade sig inte mindre än tre elevfartyg, alltså där skolundervisning bedrevs varvat med praktik, på däck eller maskin respektive. Dessa fartyg hette Albatross, Stureholm och Nippon. Andra rederier hade samma koncept; Transatlantic hade sitt skolfartyg, G D Kennedy, men där stannade eleverna å andra sidan i två år och utexaminerades med styrmansexamen, respektive teknikerexamen. Grängesbergsbolaget hade Sarek och senare sin Raunala, Sveabolaget hade Wasaborg, Johnsonlinjen sin Paraguay o s v.

Allt som kunde göras gjordes för att motivera ungdomar att gå till sjöss och utbilda dem till däcks- eller maskinbefäl för att mätta handelsflottans behov av behörigt befäl. Under utbildningstiden fick man nästan full lön och under tiden på sjöbefälsskolan ett generöst bidrag från rederiet. Varje elev måste på varje fartyg han tjänstgjorde, fylla i en s k Tjänstgöringsbok, som visade att eleven satt sig in i alla detaljer för just det fartyget. Se Brännbergs Tjänstgöringsbok för tiden på Fermland.

På examensdagen från Stureholm den 14 april 1964, hedrade bl a skeppsredare Dan-Axel Broström oss med sin närvaro, vilket nedanstående tidningsurklipp från Göteborgs-Posten den 15 april visar. På det översta klippet står vår skolchef, kapten Erland von Hofsten, till rors i den upphissade livbåten. Konteramiral Hans C:son Uggla fungerade som examensvittne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid tjänstgöring på något av de tre skolfartygen, fick alla befälselever dels en khakiuniform och dels en sådan här båtmössa att bäras vid speciella tillfällen. Kolla t ex bilderna ovan vid livbåtsmanöverrn och där FBE Blomberg förhörs om sina nyvunna kunskaper.